GÜNNUR CENGİZ
 
Bismillahirrahmanirrahim,
'Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından (Adem ile Havva'dan) yarattık. Ve sizi çeşit, çeşit kavimlere, kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız diye. Biliniz ki Allah katında en üstününüz, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdar olandır." (Hucurat Suresi 13.ayet).
1071 yılında büyük Hakan Alparslan'ın Malazgirt'te Bizans ordularını yenerek Anadolu kapılarını Türklere açtıktan sonra, Türk'ün hâkimiyet alanı Viyana kapılarına kadar uzanmıştır. Üzerinde yaşadığımız yerler tarihin çeşitli dönemlerinde beyliklerle başlayıp, imparatorluklar gören ecdadımızın 1000 yıldır kanıyla canıyla yurt edindiği aziz Türkiyemiz'dir.
Vatan ne Misak-ı milli hudut1arı dâhilinde kalan Türkiye, ne de tarih, 1071 yılından sonraki tarihimizdir.
Türk adı ilk defa Orhun yazıtlarında geçer. İslam kaynaklarından ise Türklerin Nuh Peygamberin oğlu Yasef'in "Türk" adlı oğluna bağlanmıştır. Kaşgarlı Mahmut'a göre İranlıların Afrasiyab adıyla andığı hükümdar, Türklerin efsanevi atası AlpEr Tunga'dır. Türkler, tarihin erken çağlarında Orta Asya¬da ortaya çıkarak doğuda Kadırhan Dağlarından, batıda orta Tuna Havzasına, güney de Hindistan, İran ve Mısır'dan; kuzeyde Lena Volga ve Kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. Bu gün bu bölgelerin asli ve hakim unsurudurlar
Türkler coğrafi bölge, tarihi gelişim, lehçe ve şive özellikleri bakımından farklı boylara ayrılır. Kaşgarlı Mahmud Xl.yy'da Türk kavimlerinden söz ederken, Oğuz, Kıpçak, Uygur, Karluk, Kırgız, Yağma, Çığıl, Bulgar, Başkurt v.d. tarihi Türk boyları hakkında bilgi verir. Dünya üzerinde 20 milyon km2 lik bir alana yayılmış olan Türk kavimlerinin bu günkü nüfusu 200 milyona yaklaşır. Türkler yaşadıkları ülkelere göre şöyle ayrılırlar:

1- Batı Türkleri:
Türk boyları arasında en kalabalık bölümdür. Batı Türkleri'ne "Oğuz (Türkmen) grubu" da denir. Batı Türkleri başlıca şu gruplardan meydana gelir.
a) Türkiye Türkleri: Batı Türklerinin büyük kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Kurtuluş savaşından sonra sınırları kesin olarak çizilen Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 776.980 km2 nüfusu ise 60 milyonu geçer.
b) Azerbaycan: Trans Kafkasya'nın doğu kesiminde yer alır. Hazar denizinde büyük kıyısı vardır. 87.000 km2 yüzölçümüne sahip olup nüfusu 7 milyon kadardır.
c) Türkmenistan: Batı Türklerinin en doğusunda (Türkmenistan Cumhuriyeti) oturan Hazar ötesi Türkmenlerinin ana kütlesidirler. 488.100 km2 yüzölçümüne sahip Türkmenistan 2 milyon nüfusa sahiptir. (1968)
ç) İran Türkleri: Azerbaycan ve Horasan'ın kuzeyindeki İran Türkmenistan'ının dışında ana kütleden ayrı ve İran'ın muhtelif bölgelerinde bulunan Türk kabileleridir. Üç küme meydana getirirler. Bunlardan birincisi; Kaşgarlar'dır. 600.000 kadar nüfusları vardır. İkinci grup Kaşgarlar'ın kuzeyindeki Hamse Türkmenleridir. Üçüncü grup ise kuzey-batısında yer alan 1.000.000 nüfuslu Bıçakçı Afşarlarıdır.
d) Irak ve Kerkük Türkleri: Irak'ın kuzey bölgesinde yaklaşık 1 milyonu aşk'ın Türk nüfusu bulunmaktadır.
e) Suriye Türkleri: Suriye 'nin Türkiye'ye komşu bölgelerinde 150.000 kadar Türkmen bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Hatay'a komşu olan Bayır ve Bucak Türkmenleriyle, Kilis'in karşı tarafından yer alan KarsenTaş ve Azez, Elbeyli'nin karşısındaki Bab ve Borak bölgelerinde ve Minbaç kazalarına bağlı köylerde yaşayan Türkmenlerdir.
f) Kıbrıs ve 12 ada Türkleri; 1570 yılında Osmanlılar tarafından feth edilen Kıbrıs'a yerleşen Türkmenler genellikle Konya, İçel ve Antalya yörelerden gelmişlerdir. Bu gün Kıbrıs Türkleri 140-150 bin kadardır.
g) Balkan Türkleri: Balkanların feth edilerek vatan haline getirilmesi Osmanlıların (Oğuz Türkleri) XIV.yy ortalarından itibaren başlayan hareketleriyle mümkün oldu. Bu bölgelerde Türklerin toplam nüfusu 2.5 milyon kadardır.

2- Doğu Avrupa Türkleri:
Eski Sovyet Rusya'nın bir bölümünde yaşayan Türk topluluklarıdır.
a) Kuzey Kafkasya ve Dağıstan Türkleri: Kuzey Kafkasya Türklerinin en önemli kollarından Karaçaylar ve Balkanlar'dır. Bu bölgenin başka bir Türk grubu da, Dağıstan'da yaşayan Türk grubudur. Bunların en önemli kolu Konuklardır. Kuzey Kafkasya ve Dağıstan'daki Türklerin toplam olarak 1 milyon nufusu olduğu bilinmektedir.
b) İdil-Ural Türkleri: Batı Avrupa Türklerinin en büyük bölümünü meydana getirirler. İdil (Volga) ve Yayık (Ural) ırmaklarının bulunduğu havza ile Ural dağlarının güney kısmını içine alan bölgede yaşarlar. Toplam nüfus 13 milyon kadardır.
c) Kırım ve Karaylar: Kırım Türkleri yaklaşık olarak 800.000 kadardır. Karaylar ise Kırım, Ukrayna ve Lehistan 'da dağınık olarak yaşa¬yan 30-40.000 kişilik bir Musevi topluluğudur.
d) Altay ve Sibirya Türkleri: Sibirya da dağınık Türk toplulukları yaşamak ta’dır. Bunlar Kıpçak ve Kırgız grubuna dâhil olan unsurlar¬dan meydana gelirler. Toplam nüfusları 10 milyona yakındır. Yakut Türkleri ise Sibirya'nın doğusunda bulunurlar nüfusu 600.000 kadardır.

3- Doğu Türkleri ve Türkistan Türkleri:

a) Özbek Türkleri: Seyhun ve Ceyhun ırmakları arasında Özbekistan Cumhuriyetinde yaşarlar. Nüfusları 10 milyon kadardır. Özbeklerin büyük bir kolu olan Karakalpaklar Aral gölüne yakın bölgede yaşarlar. Sayıları 250.000 kadardır.
b) Kırgızistan Türkleri:
Batı Türkistan'ın Issık Köl, Tokmak ve Talas bölgelerini içine alan Kırgızistan Cumhuriyetinde yaşarlar. Nüfusları 2.000.000 kadardır.
c) Kazakistan Türkleri:
Batı Türkistan'ın kuzey kısmını tamamen kaplayan Kazakistan Cumhuriyetinde yaşarlar. Nüfusları 7.000.000 kadardır.
d) Tacikistan ve Afganistan Özbekleri: Türkmenistan'ın Afganistan'a komşu olan bölgelerinde yer alan Tacikistan Cumhuriyeti'nde yaşarlar. Nüfusları 1.000.000 kadardır. Afganistan Özbekleri Afgan Türkistan’ı diye bilinen Afganistan'ın kuzeyindeki Mazarı Şerif, Berh ve Kunduz bölgelerinde yaşarlar Nüfusları 3.000.000 kadardır.
e) Doğu Türkistan Türkleri: Çin'in işgali altında bulunan Doğu Türkistan 1.828.418 km2 alana sahip günümüzde esaretteki tek Büyük Türk elidir. 35 milyon Türk'ün yaşadığı bilinmektedir.
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan bir alana yayılan Türkler, yaşadığımız yy. içerisinde hiç bir milletin maruz kalmadığı haksızlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Rusya'daki komünizmin çökmesiyle burada bulunan Türk toplulukları bağımsızlıklarını veya özerkliklerini ilan etmişler, nisbi olarak dahi olsa hür ve müstakil olmanın lezzetini tatmışlardır. Ama ne hazindir ki, coğrafi yönden Türkiye’miz den 2.5 katı büyüklüğünde, nüfus bakımından Türk dünyasın¬da Türkiye den sonra ikinci büyük yoğunluğu sahip Doğu Türkistan hala Kızıl Çin Zulmü altında yok olmama mücadelesindedir. Ve yine ne hazindir ki, Doğu Türkistan, hür dünya, İslam alemi ve Türk dünyasında en az tanınan bir ata diyarıdır.

  • 1523 defa okundu.